Vedtægter for SJR

§ 1.
Klubbens navn er Storstrøms Jagtrideklub
Klubbens formål er at fremme, højne og dyrke jagtridning, herunder opløbsjagter i Storstrømsamtet.

§ 2.
I klubben optages aktive senior jagtryttere. Juniorer optages som medlem, men har ingen stemmeret. Endvidere optages passive medlemmer også uden stemmeret.

§ 3.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen følgende kalenderåret og opkræves i januar måned. Er kontingentet ikke betalt senest 1. februar, slettes vedkommende medlem og kan kun optages igen mod betaling af restancen.

§ 4.
Startgebyrets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Efter enhver jagt er rytterne pligtig, ved navneopråb, at bekræfte om jagten er fuldført, d.v.s. at alle forhindringer er passeret. Der føres registratur over samtlige tilmeldinger, som offentliggøres hvert år. Jagtlægger afgør, om der er behov for et specielt ponyfelt.

§ 5.
Bestyrelsen er højeste myndighed og ansvarlig for alle jagters sværhedsgrad. Evt. klager eller andre stridigheder afgøres af den samlede ledelse.

§ 6.
Bestyrelsen kan i ethvert arrangement indgå aftaler med interesserede parter, herunder jagtlægger, samt andre klubber.

§ 7.
Foreningen har pligt til at vedligeholde forsikring for erhvervsansvar, der vil dække det ansvar som foreningen, dens medlemmer, bestyrelse og eventuelle ansatte kan pådrage sig som led i foreningens virke.

§ 8.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal, sammen med dagsorden, bekendtgøres på foreningens hjemmeside, senest 21 dage før afholdelse. Medlemmer, der ønsker indkaldelse pr. brev skal gøre bestyrelsen opmærksom herpå.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. (se dog § 12) Generalforsamlingen kan kræve skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer skønner det formålstjenligt.
Følgende dagsorden skal behandles på hver ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning. (Formanden)
3. Regnskab. (kassereren).
4. Fastlæggelse af kontingent og startgebyr.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Ikke-medlemmer må overvære generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når mere end 1 bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom, med meddelelse om dagsordenen.

§ 9.
Klubben ledes af en, på den ordinære generalforsamling, valgt bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Juniorer kan ikke indvælges i bestyrelsen og har ingen stemmeret ved generalforsamlingen. Valget foregår for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer, første gang 2 ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Såfremt 1 medlem afgår i årets løb, fungerer de øvrige medlemmer til næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær, kasserer og forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer over klubbens midler til dennes formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

§ 10.
Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mere end 1 bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandes stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. Gyldig beslutning kan kun tages, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen afholder 2 møder årligt til fastlæggelse af forår og efterårsterminer, hvor samtlige jagtlæggere indbydes.

§ 11.
Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

§ 12.
Til forandring af lovene, til eksklusion af et medlem eller opløsning af klubben, kræves, at der på den generalforsamling hvor sagen behandles, er mødt mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt mindst 2/3 stemmer for forslagets vedtagelse er der dermed truffet gyldig beslutning. Selv om der ikke er mødt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skal det omhandlede forslag dog behandles og sættes under afstemning. Såfremt mindst 2/3 af de mødte, stemmer for forslagets vedtagelse, skal dette forelægges en, senest inden 2 måneder indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Det samme forslag skal her sættes på dagsordenen. Forslaget kan her vedtages uden hensyn til antallet af de mødte stemmeberettigede medlemmer, for så vidt på ny mindst 2/3 af de mødte, afgiver stemme for vedtagelse. I tilfælde af klubbens opløsning, henligger hubertuskæde og øvrige aktiver urørligt i 10 år fra ophørsdagen

§ 13.
Medlemmer kan ved klubsammenkomster medtage gæster.

§ 14.
Medlemsskabet er bindende for et år ad gangen og udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og det skal ske skriftligt til bestyrelsen og senest den 1. december.

Således vedtaget på Generalforsamlingen d. 28 Januar 2000

Peder Sødergren – Henrik Rasmussen – Niels Hansen – Maybrit Løffmark – Poul K. Larsen

Bestemmelser for Arrangementer under Storstrøms Jagtrideklub

DSC_0445Ledsagerfelt
Ledsagerfelt tilbydes på samtlige jagter, medmindre andet er anført i det udsendte
program. Ledsagerfelt er fortrinsvis for mindre rutinerede ryttere eller ryttere, der
ikke ønsker at springe.

 

 

IMG_1596Rævehalejagt
Enhver ekvipage, som er medlem af SJR og har fuldført rævehalejagten er
kvalificeret til jagten på hovedfeltets rævehale. Vinderen af rævehalen overrækkes
Næstved Garnisons Idrætsforenings Vandrepokal.

 

 

 

 

Hubertus_21_10_07_1019Hubertusjagt
Enhver ekvipage, som er medlem af SJR, og har fuldført to forårsjagter og
to efterårsjagter i årets løb, samt Hubertusjagten er kvalificeret til opløbet.
De pågældende ryttere erhverver sig hermed SJR´s ræveknap, som overrækkes
på først kommende generalforsamling.

 

Hubertus_21_10_07_1025Vinderen af opløbet får overrakt Møns Dragon- og Gardehusarforenings
Vandrepokal, samt SJR´s Hubertuskæde, som ligeledes er en vandrepræmie.

Vinderen tillægges et handicap på 10 % af opløbsdistancen de næste 3 år.

Nummer to i opløbet får overrakt Maribo Amts Gardehusarforenings Vandrepræmie.

Alle jagter tæller til opløb, medmindre andet er anført i det udsendte program.